School van de hoop (KOL)

School van de hoop (KOL)

School van de hoop (KOL)

School van de hoop is een samenwerking tussen de school buitengewoon onderwijs Ten Desselaer en Adem. Voor dit project krijgen subsidies van de Stichting Koningin Paola. KOL staat voor lijm, een verbindend element tussen school en voorziening.

Wat?

Onderwijs en welzijn dichter bij mekaar brengen, dat is het opzet van het project.

In eerste instantie zetten we in op het leren kennen van elkaar, vertrouwen laten groeien en het ontwikkelen van een gedeelde visie.

De school 'Ten Desselaer' en Adem bieden een gedeeld leeR- en leeFklimaat aan elk kind met bijzondere noden. Het betekent dat we oog willen hebben voor het welbevinden van elk kind. Daarvoor gaan we gericht op zoek naar alle mogelijke vormen van samenwerking tussen school en voorziening.

Zo organiseerden we al een computerclubje voor de kinderen van de school, gebruiken we mekaars infrastructuur en tijdens de extra week Kerstvakantie in december 2021 sprongen de leerkrachten bij in de dagondersteuning van de voorziening.

Afgelopen schooljaar maakten we werk van gestructureerder, constructief overleg tussen de pedagogisch begeleiders van de school en de voorziening, tussen leerkrachten en opvoeders.

De gedeelde visie is er intussen ook, gebaseerd op 4 pijlers:

  • Een gedeeld leer- en leefklimaat
  • Krachten van medewerkers ontwikkelen
  • Oog hebben voor een individueel ontwikkelingspad
  • Bouwen aan de samenleving

Dit schooljaar kijken we waar we staan na 2 jaar werken, sturen we bij en blijven we verder inzetten op intensiever kennismaken met mekaars werking en delen van expertise.

Overzicht
016 46 89 11
info@ademvzw.be